dự án khả thi

 


 

Hồ sơ tài liệu trình bày nội dung chi tiết và đảm bảo hệ thống, chắc chắn, hiện thực của một hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội theo các khía cạnh kinh tế - xã hội, thị trường, kĩ thuật, tài chính, tổ chức quản lí, dựa trên kết quả nghiên cứu khả thi các vấn đề: tình hình kinh tế tổng quát có liên quan đến dự án đầu tư, thị trường, kĩ thuật, tổ chức và nhân sự, tài chính, lợi ích kinh tế - xã hội.

 

Dự án khả thi phải có những kết luận xác đáng về mọi vấn đề cơ bản của dự án bằng những số liệu đã được tính toán cẩn thận, chi tiết; là một trong những công cụ thực hiện kế hoạch kinh tế của cả nước, của ngành, của địa phương.