dự án

 


 

Văn bản do tổ chức, cơ quan hoặc cá nhân trình ra cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định về một vấn đề nào đó như dự án đầu tư, dự án pháp luật, dự án nghiên cứu khoa học...

 

Các dự án phải được trình bày trên cơ sở khoa học và có tính khả thi, nêu rõ mục tiêu, nội dung, cách triển khai thực hiện, điều kiện vật chất và nhân lực, thời gian thực hiện...