dung sai

 


 

Sai số tối đa được phép trong sản xuất để không làm giảm độ chính xác theo thiết kế.