dòng thuộc tính quan hệ

 


 

Một tập hợp các giá trị thuộc tính quan hệ trong GIS, thường là một hàng ngang trong bảng thuộc tính gắn liền với một mục tin cho trước trong một cơ sở dữ liệu quan hệ, tương tự như một ghi chép trong một bảng.