diện tích sử dụng

 


 

Diện tích tổng cộng của tất cả các phòng hoặc các phần của ngôi nhà hay công trình, bao gồm diện tích công tác và diện tích phụ; trong nhà ở là diện tích ở và diện tích phụ.