diện tích gieo trồng

 


 

Diện tích tính theo từng vụ gieo trồng trong năm đối với các loại đất canh tác hàng năm được gieo trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng và tồn tại không quá một năm.

 

Trên một đơn vị diện tích, gieo trồng 2 lần (2 vụ) trong năm thì tính là 2 đơn vị diện tích gieo trồng trong năm.

 

Diện tích gieo trồng bao gồm: diện tích tất cả các loại cây hàng năm, gieo trồng theo những phương thức khác nhau (gieo trồng 2 - 3 lần trong năm, trồng xen, trồng gối, trồng thuần...), trên tất cả các loại đất kể cả trên các loại đất như bãi sông, bờ ao, vườn...