diện tích đất đai

 


 

Độ lớn của một phần bề mặt Trái Đất.