dịch vụ định vị chuẩn

 


 

Việc cung cấp các số cải chính phân sai độ chính xác cao, đảm bảo độ chính xác định vị động ở mức 3 m nhờ công nghệ GPS trên cơ sở mã C/A của sóng mang một tần số.

 

Mức độ chính xác định vị động được cung cấp bởi GPS trên cơ sở một tần số mã C/A.