dịch vụ định vị chính xác

 


 

Việc cung cấp các số cải chính phân sai độ chính xác cao, đảm bảo độ chính xác định vị động cao nhất nhờ công nghệ GPS trên cơ sở mã hai tần số.