dịch vụ dữ liệu

 


 

Tổ chức thực hiện việc quản trị các ngân hàng thông tin dữ liệu và cho phép khách hàng thâm nhập thông tin đó với một số điều kiện nhất định.