dịch chuyển đôple

 


 

Sự biến đổi rõ ràng tần số của tín hiệu thu được do tốc độ thay đổi cự li giữa nguồn sóng và máy thu.

 

X. pha phách sóng mang.