dị thường trọng lực

 


 

Sự sai lệch về trị số của gia tốc trọng trường (g) so với công thức quốc tế phê chuẩn tại Hội nghị quốc tế về Trắc địa tại Stôckhôm năm 1930 để tính cho g theo một hình elipxôit đã xác định cho Trái Đất. Các số sai lệch này thường có cùng bậc và cùng dấu đối với từng vùng xác định.

 

Có thể vạch những đường cong dọc theo đó dị thường không đổi, gọi là đường đồng dị thường.