dị thường từ

 


 

Sự lệch của các giá trị của từ trường Trái Đất ở một vùng so với các giá trị của nó ở các vùng xung quanh.

 

Dị thường từ của một vùng nhỏ có thể do trong lòng đất có quặng sắt.

 

Xt. từ trường Trái Đất; dị thường địa vật lí.