di tích lịch sử - văn hoá

 


 

Những công trình xây dựng, những hiện vật, đồ vật... có liên quan đến những sự kiện lịch sử, quá trình phát triển văn hoá, xã hội của một dân tộc, một đất nước.

 

Vd. Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Tháp Chăm (Quảng Nam), Tháp Efen (Pháp)...