dấu hiệu giải đoán trực tiếp

 


 

X. chuẩn giải đoán trực tiếp.