dấu hiệu giải đoán gián tiếp

 


 

X. chuẩn giải đoán gián tiếp.