dân tộc

 


 

Cộng đồng mang tính tộc người, vd. dân tộc Tày, dân tộc Ba Na...

 

Cộng đồng này có thể là bộ phận chủ thể hay thiểu số của một dân tộc sinh sống ở nhiều quốc gia dân tộc khác nhau, được liên kết với nhau bằng những đặc điểm ngôn ngữ, văn hoá và nhất là ý thức tự giác tộc người.