dân số trung bình

 


 

Đại lượng chỉ số dân cư của một nước hay của một vùng địa lí, một đơn vị hành chính trong một năm hay một thời kì nào đó.

 

Dân số trung bình năm tính bằng cách lấy số dân đầu năm (đầu kì), cộng với số dân cuối năm (cuối kì) rồi chia đôi. Để cho tiện lợi, thường quy định lấy số dân vào ngày 1/7 hàng năm làm số dân trung bình trong năm.