dân số hoạt động

 


 

Bộ phận dân số ở độ tuổi lao động, có một nghề nghiệp nhất định, một hoạt động chuyên môn và sống bằng thu nhập của nghề đó (kể cả những người mất sức và làm việc tạm thời).

 

Dân số hoạt động có thể chia thành 3 khu vực:

 

Khu vực 1 bao gồm những người lao động trong các ngành nông nghiệp, đánh cá... 

 

Khu vực 2 bao gồm những người lao động trong các ngành công nghiệp khai thác, chế biến, sản xuất các nguyên liệu nông sản hoặc nguyên liệu cho công nghiệp.

 

Khu vực 3 bao gồm những người lao động trong khu vực dịch vụ, không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, nhưng trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ cho những hoạt động này, như: buôn bán, vận tải, hành chỉnh, các nghề tự do...