dẫn đường vô tuyến điện

 


 

(cg. vô tuyến đạo hàng), phương pháp dẫn đường sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện từ một trạm phát cố định có vị trí đã biết, tại điểm thu sóng máy thu sẽ tính toán thời gian, khoảng cách và kết quả thu được vị trí máy thu sóng vô tuyến điện.

 

Phương pháp sử dụng GPS/GNSS cũng được coi là phương pháp vô tuyến điện, các vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu được coi là các trạm phát vô tuyến điện, hay nói chính xác hơn „các trạm phát vô tuyến điện ở trong vũ trụ“ (space-based radio wave transmitters).