dẫn đường

 


 

(cg. đạo hàng), tổng thể các biện pháp chỉ huy và kĩ thuật nhằm xác định vị trí của các đối tượng vận động (tàu thuỷ, khí cụ bay, xe tăng...); chọn đường tối ưu dẫn tới đích cần đến; xác định các tham số để các đối tượng đó đi theo đường đã chọn.

 

Dẫn đường chia ra: dẫn đường hàng không, dẫn đường hàng hải, dẫn đường mặt đất và dẫn đường vũ trụ.