dân cư thành thị

 


 

(cg. dân cư đô thị), bộ phận dân cư sống ở các thành phố và các tụ điểm dạng đô thị. Dân cư đô thị gắn liền với các hoạt động kinh tế phi nông nghiệp.

 

Dân cư đô thị làm các ngành nghề thuộc công nghiệp, thương nghiệp, vận tải, công nhân viên chức các cơ quan, các dịch vụ công cộng.

 

Tỉ lệ dân cư đô thị trong tổng số dân là một chỉ số nói lên mức độ đô thị hoá của một nước, một vùng hoặc cả thế giới.

 

Tỉ lệ dân cư đô thị của thế giới năm 2007 khoảng 51%, ở Việt Nam năm 2008 khoảng 26%.