dân cư nông thôn

 


 

Dân cư sinh sống ở những địa điểm quần cư chưa đủ tiêu chuẩn được coi là đô thị.

 

Dân cư nông thôn không đồng nghĩa với nông dân, vì những người dân sinh sống ở nông thôn có thể làm nhiều nghề khác nhau.