dân cư

 


 

Thuật ngữ chỉ chung tất cả những người dân sinh sống trên một lãnh thổ. Tuỳ điều kiện của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội mà dân cư các lãnh thổ khác nhau có tập quán cư trú, sản xuất và tiêu dùng khác nhau.

 

Cũng tuỳ thuộc vào các điều kiện trên và trình độ phát triển của xã hội, sự tái sản xuất dân cư, số lượng, mật độ, cấu trúc dân cư, sự biến động của dân cư có những đặc điểm khác nhau.

 

Phân biệt: dân cư từng nước, từng vùng; dân cư thành thị, nông thôn; dân cư công nghiệp, nông nghiệp...