danh mục đối tượng địa lí

 

A: Feature catalogue

 


 

Danh mục bao gồm các định nghĩa và mô tả các loại đối tượng địa lí, các thuộc tính và các quan hệ của các loại đối tượng địa lí đó.