dải thông

 


 

Khoảng tần số trên đó một tín hiệu vô tuyến có tần số được quy định trải ra.

 

Vd. ở một hệ điều biến dải thông là khoảng các tần số chiếm bởi tín hiệu điều biến ở mỗi bên của sóng mang.

 

Ở một bộ khuếch đại, nó là khoảng các tần số trong đó độ khuếch đại công suất giảm bên trong một phần xác định của giá trị cực đại.

 

Ở ăngten, dải thông là khoảng các tần số mà hệ ăngten có thể xử lí mà không cần làm thích ứng.