dải đô thị

 


 

Hình thức phân bố dân cư đô thị theo lãnh thổ ở cấp cao nhất, hình thành do sự liên kết các cụm đô thị sát nhau như một dải liền nhau.