chi phí vật liệu

 


 

Kinh phí trả cho việc mua nguyên liệu, vật liệu để thực hiện sản phảm hoặc hạng mục công việc.

Chi phí vật liệu bao gồm: nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển, bán thành phẩm cần thiết để tạo nên một khối lượng sản phẩm hoặc hạng mục công việc.