chi phí trực tiếp

 


 

Những chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp đến sản xuất một loại sản phẩm hoặc hoàn thành những công việc nhất định.

 

Thuộc vào chi phí trực tiếp có: chi phí sử dụng thiết bị, máy móc, chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, năng lượng, tiền lương và tiền nộp bảo hiểm xã hội cho người tham gia trực tiếp...

 

Chi phí trực tiếp được tính vào giá thành theo phương pháp phân bổ trực tiếp.