chi phí sản xuất

 


 

Tổng số hao phí lao động sống và lao động vật hóa khi sản xuất sản phẩm. Trong điều kiện sản xuất hàng hóa, chi phí sản xuất biểu hiện dưới hình thái giá trị.

 

Chi phí sản xuất xã hội bằng giá trị của sản phẩm đã làm ra, nó là tổng số của giá trị tư liệu sản xuất đã tiêu hao để sản xuất sản phẩm cộng với giá trị vừa mới tạo ra.