chi phí nhân công

 


 

Kinh phí trả cho nhân công trong giá trị thực hiện một hạng mục công việc có sử dụng nhân lực.

 

Chi phí nhân công bao gồm: tiền lương cơ bản của những người tham gia, các khoản phụ cấp lương, lương phụ... có tính chất ổn định.

 

Các khoản phụ cấp khác không ổn định hoặc không thống nhất trong các vùng hoặc trong từng tỉnh, thành phố thì không tính vào chi phí nhân công mà tính vào phụ phí.