chi phí gián tiếp

 


 

Những chi phí sản xuất có liên quan đến việc phục vụ và quản lí sản xuất - kinh doanh như chi phí phân xưởng, chi phí quản lí xí nghiệp.

 

Chi phí gián tiếp được tính vào giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bổ gián tiếp (phân bổ theo tỉ lệ với tiền lương của công nhân sản xuất chính hoặc với chi phí trực tiếp).

 

Chi phí gián tiếp càng chiếm tỉ lệ thấp thì hiệu quả kinh tế càng tăng cao, vì vậy có xu hướng không ngừng hợp lí hoá tổ chức bộ máy, hiện đại hoá quản lí trên cơ sở sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại.