chương trình nguồn

 


 

Chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó (được gọi là ngôn ngữ gốc). Nó thường là đối tượng của một quá trình biên dịch.

 

Việc biên dịch sẽ biến đổi chương trình nguồn thành chương trình đích.