chuyển giao công nghệ

 


 

Các hoạt động bán trang thiết bị kĩ thuật, bán bằng sáng chế, hoặc huấn luyện kĩ thuật, thiết lập các chi nhánh...xuất khẩu kĩ thuật và cách làm việc từ một nước này sang một nước khác hoặc từ cá nhân, tổ chức này cho cá nhân hoặc tổ chức khác.