chuyển đổi quyền sử dụng đất

 


 

Việc thỏa thuận đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật giữa các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất sử dụng vào mọi mục đích để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và đời sống của mỗi bên (các bên vẫn còn quyền sử dụng đất)