chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế

 


 

Thuật ngữ trong lĩnh vực kinh tế học mới xuất hiện trong những năm gần đây để chỉ sự thay đổi dần đần, từng bước cấu trúc của nền kinh tế trong phạm vi các ngành và các vùng lãnh thổ để thích nghi với hoàn cảnh phát triển của đất nước.