chụp ảnh xa

 


 

Phép chiếu ảnh những vật ở xa bằng cách lắp vào máy ảnh một vật kính chụp xa đặc biệt.

 

X. vật kính chụp xa.