chụp ảnh bằng từ tính

 


 

  Phương pháp chụp ảnh dùng tính chất sắt từ, gồm 3 giai đoạn:

 

1) Tạo hình ảnh ẩn có từ tính không trông thấy được trên tấm kim loại mỏng có nhiễm từ;

 

2) Dùng bột sắt từ rắc lên để hiện hình;

 

3) Chuyển hình sang một lớp đế giấy.

 

Thường dùng loại đế có từ tính đặt trong một từ trường nhất định để thu hình ảnh ẩn theo nguyên tắc định vị độ từ hoá như dùng trong máy ghi âm từ. Nếu đặt những mạt sắt nhỏ tiếp xúc với tờ kim loại từ hoá, những hạt mạt sẽ bị thu hút vào bề mặt đã từ hoá với một lực càng mạnh thì hình in lên tấm đế càng đậm. Hình này, có thể in sang giấy theo phương pháp chuyển hình bằng cách dùng một chất kết dính bôi giữa các hạt nhỏ ấy.