chuỗi ký tự

 


 

Một chuỗi ký tự dạng chữ, dạng số hoặc thời gian biểu diễn trực tiếp một giá trị cụ thể.

 

Vd. Hà Nội, ISO 9000, 25/12/07.