chuẩn truyền dữ liệu không gian

 


 

Chuẩn của Liên bang Hoa Kì cho truyền các dạng khác nhau của dữ liệu không gian địa lí và bản đồ.

 

Chuẩn này xác định cấu trúc và dung l­ượng dữ liệu không gian để có thể truyền dữ liệu thuận tiện giữa các hệ CSDL không gian không giống nhau. TVP đánh địa chỉ cho rất nhiều mô hình, cấu trúc dữ liệu vectơ dưới dạng dữ liệu thuộc tính kết hợp.

 

Chuẩn này còn được gọi là "Chuẩn liên bang về xử lí thông tin" (Federal Information Processing Standard - FIPS).