chuẩn trao đổi thông tin địa lí số

 

A: Digital Geographic Information Exchange Standard - DIGEST

 


 

Chuẩn do cơ quan thông tin địa lí của NATO (NATO's Digital Geographic Information Working Group) xây dựng.

 

DIGEST là chuẩn cho thông tin địa lí cho phép tư­ơng thích giữa những người sử dụng và các hệ thống quốc gia và đa quốc gia.

 

DIGEST bao gồm các chuẩn cho hai khuôn dạng dữ liệu địa lí: Chuẩn đồ hoạ raster ARC (ARC Standard Raster Graphic/ASRG) và khuôn dạng quan hệ vector (vector relational format/VRF).