chuẩn siêu dữ liệu không gian

 

A: Content Standards for Spatial Metadata - CSSM

 


 

Tài liệu do Uỷ ban Dữ liệu địa lí Liên bang Hoa Kì (Federal Geographic Data Committee/ FGDC) đưa ra, mô tả các đặc tính của dữ liệu không gian.