chuẩn quốc gia

 


 

Chuẩn có độ chính xác đạt trình độ chuẩn đầu hay chuẩn thứ và được Nhà nước công nhận, dùng làm cơ sở để xác định tất cả các chuẩn còn lại của một đại lượng trong phạm vị toàn quốc.

 

Trường hợp chưa có chuẩn đạt trình độ chuẩn đầu, chuẩn thứ thì Nhà nước công nhận thay cho chuẩn quốc gia ở lĩnh vực đo đó.