chuẩn giải đoán ảnh vệ tinh

 


 

Các chuẩn dùng để giải đoán ảnh vệ tinh bằng mắt.

 

Có thể chia các chuẩn giải đoán thành tám nhóm chính: chuẩn kích thước, chuẩn hình dạng, chuẩn bóng, chuẩn độ đen, chuẩn màu sắc, chuẩn cấu trúc, chuẩn phân bố, chuẩn mối quan hệ tương hỗ.