chuẩn đoán đọc trực tiếp

 


 

Chuẩn đoán đọc những đặc trưng của địa vật dựa vào các đặc tính có ở trên ảnh mà mắt người thụ cảm được.

 

Chuẩn trực tiếp bao gồm: hình dạng, kích thước, nền màu ảnh, màu sắc và ảnh bóng của địa vật.