chuẩn đoán đọc tổng hợp

 


 

Chuẩn đoán đọc phản ánh cấu trúc của tập hợp lãnh thổ tự nhiên.

 

Chuẩn này được xây dựng trên cơ sở đoán đọc cảnh quan. Cấu trúc nền của hình ảnh được hình thành từ hình dáng, diện tích và nền màu.

 

Chuẩn đoán đọc tổng hợp ổn định và rõ ràng hơn chuẩn trực tiếp của các yếu tố địa vật.