chuẩn đoán đọc gián tiếp

 


 

Chuẩn đoán đọc để nhận biết địa vật hay đặc tính của chúng không thể hiện rõ ở trên ảnh.

 

Chuẩn gián tiếp dựa trên quy luật tồn tại tự nhiên, quan hệ tương hỗ không gian của các địa vật hay nhóm địa vật.

 

Chuẩn gián tiếp bao gồm chuẩn phân bố, quan hệ tương hỗ, dấu vết hoạt động của các địa vật hay hiện tượng.