chuẩn cực quốc tế

 


 

Sao được chọn là chuẩn về độ sáng (ở quanh thiên cực Bắc) để xác định một cách nhất quán độ sáng của các sao trong toàn bầu trời.

 

Các sao này được Seares xác định từ năm 1914 đến 1922 gồm 150 sao với cấp sao định chuẩn từ 2,5 đến 20. Các sao chuẩn đều có thể quan sát trực tiếp ở bất kì đài thiên văn nào thuộc bán cầu Bắc.