chuẩn công tác

 


 

Chuẩn thường xuyên được so sánh với chuẩn chính và được dùng để kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.