chuẩn bị biên tập bản đồ

 


 

(cg. thiết kế bản đồ), một hạng mục trong quá trình sản xuất bản đồ, bao gồm các công việc như sau:

 

1) Xác định mục đích và ý nghĩa của bản đồ cần thành lập;

 

2) Thu thập, phân tích đánh giá mức độ sử dụng các tư liệu bản đồ;

 

3) Chuẩn bị các tư liệu phục vụ thành lập bản đồ;

 

4) Thiết kế bản đồ.

 

Kết quả của công tác chuẩn bị biên tập bản đồ là hoàn thành bản kế hoạch biên tập bản đồ.